Privacyverklaring Solidaris

Solidaris hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert je over hoe we je persoonsgegevens verwerken, beschermen en over de specifieke rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Het is aangeraden om deze privacyverklaring door te nemen. Meer informatie over de privacywetgeving vind je op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die je meedeelt via deze pagina is Solidaris en haar partners, met hoofdzetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38.

Doel van de verwerking van je persoonsgegevens

We verwerken de persoonsgegevens die je ons bezorgd hebt enkel om je sollicitatie te registreren en verwerken binnen onze organisatie. Zij worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Indien je na de sollicitatieprocedure in dienst wordt genomen, zullen de gegevens worden toegevoegd aan je personeelsdossier.

Indien we beslisten om je na de sollicitatieprocedure niet aan te werven, worden je persoonsgegevens gedurende een periode van 5 jaar bewaard. Dit om je eventueel voor toekomstige vacatures te contacteren of je voor bepaalde onderdelen van de selectieprocedure van een nieuwe sollicitatie vrij te stellen.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer de wet daarvoor een rechtsgrond voorziet. In de meeste gevallen zullen we je persoonsgegevens verwerken in de volgende omstandigheden:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst die we met jou gesloten hebben of gaan sluiten;
  • Wanneer we een rechtmatig belang hebben;
  • Wanneer we daartoe een wettelijke verplichting hebben;
  • Indien u daarvoor uw toestemming hebt verleend.

De verwerking van je gegevens gebeurt enkel door onze medewerkers. De gegevens worden niet doorgegeven of bekendgemaakt aan derden. Indien wij de selectie doen in opdracht van een derde worden de gegevens enkel overgemaakt aan de opdrachtgever en diens medewerkers.

De soorten persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken de persoonsgegevens die je ons bezorgt via je CV en je motivatiebrief. Daarnaast worden ook persoonsgegevens verwerkt die we verwerven tijdens persoonlijke contacten, telefonisch onderhoud, video-conferentie, e-mailverkeer, elektronische testen via assessment centers of via selectiebureaus en de informatie die je zelf openbaar gemaakt hebt via netwerken als Facebook of Linkedin.

Voornamelijk volgende informatie wordt verwerkt:

  • Identificatiegegevens: (voor)naam, adres, e-mail, telefoonnummer …
  • Professionele gegevens: opleidingen, diploma’s, professionele ervaring (huidige of laatste werkgever, titel van je functie, datum indiensttreding), CV, motivatiebrief, talenkennis …
  • Gegevens betreffende persoonlijk leven: geslacht, geboortedatum en plaats, nationaliteit, burgerlijke staat …
  • Economische en financiële gegevens: brutosalaris, sociale voordelen …
  • Loonadministratiegegevens (enkel indien we de sollicitant aanwerven, tenzij de persoon dit zelf  vooraf reeds op zijn/haar cv zet)
  • Andere informatie die in uw CV staat of die je ons ter beschikking wil stellen

Gevoelige gegevens zoals je religieuze of filosofische overtuiging, politieke voorkeur of ras worden niet verwerkt tenzij de wet ons dat zou verplichten.Verwerken van je persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven buiten de Europese Unie.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Je zal niet worden onderworpen besluiten die uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking van je gegevens gemaakt worden. (vb. profilering)

Veiligheid van je persoonsgegevens

We hanteren de nodige maatregelen om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen en verlies, wijziging of onrechtmatig gebruik van de gegevens te voorkomen.

Zowel onze medewerkers als de medewerkers van derden aan wie de verwerking van je gegevens werd toevertrouwd zijn ertoe gehouden om de vertrouwelijkheid van je gegevens te garanderen.

Je wettelijke rechten

Je hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we van jou verwerken, het recht om deze gegevens te laten verbeteren, wissen of om te vragen om de verwerking van je gegevens te beperken.

Wanneer je gegevens verwerkt worden op basis van je toestemming, heb je het recht om deze ten allen tijde in te trekken.

Je kan je verzoek richten tot de dienst Vorming en Selectie, Solidaris, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel of door een mail te sturen naar vorming.selectie@solidaris.be

Klachten

Klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kan je richten aan Data Protection Officer van de Solidaris. Je kan een brief sturen naar Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, t.a.v. Data Protection Officer of via mail naar privacy.nl@solidaris.be

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht? Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info vind je terug op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Cookies

Websites hanteren technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeeld zijn 'cookies'. Cookies zorgen ervoor dat zoekopdrachten en filters op onze site goed werken.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail-marketing.

Wij gebruiken Google Analytics, een programma dat ons vertelt hoeveel bezoekers we krijgen en welke pagina's populair zijn. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of smartphone. Google Analytics analyseert deze gegevens en wij kunnen de resultaten bekijken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als zij daartoe wettelijk gehouden is en/of als derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie wel of niet gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben daar geen invloed op.

Wij gebruiken daarnaast geen cookies van derde partijen.

Als je niet wil dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen. Je kan ook de instellingen aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Opgepast, als je geen cookies wil, kunnen wij niet garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat je bepaalde stukken van de website onbereikbaar zijn.